$0.00USD

Gói dùng thử 07 ngày
Dung lượng
1GB
Băng thông
40GB
Add-on Domain
2
SQL Databases
5
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
20%
Memory tối đa được sử dụng
512MB
Starting from
$2.00USD
Monthly
VH-01
Dung lượng
1GB
Băng thông
40GB
Add-on Domain
2
SQL Databases
5
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
20%
Memory tối đa được sử dụng
512MB
Starting from
$5.00USD
Monthly
VH-02
Dung lượng
2GB
Băng thông
80GB
Add-on Domain
4
SQL Databases
10
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
20%
Memory tối đa được sử dụng
1024MB
Starting from
$9.00USD
Monthly
VH-03
Dung lượng
5GB
Băng thông
Không giới hạn
Add-on Domain
6
SQL Databases
15
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
25%
Memory tối đa được sử dụng
1536MB
Starting from
$15.00USD
Monthly
VH-04
Dung lượng
10GB
Băng thông
Không giới hạn
Add-on Domain
8
SQL Databases
20
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
25%
Memory tối đa được sử dụng
2048MB