$4.40USD
Monthly
Plesk Web Admin
Hệ điều hành hỗ trợ
Windows, Linux
Giới hạn
10 tên miền
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt, tối ưu cơ bản cho VPS
Thanh toán theo tháng
88.000đ/tháng
$5.50USD
Monthly
Plesk Web App
Hệ điều hành hỗ trợ
Windows, Linux
Giới hạn
5 tên miền
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt, tối ưu cơ bản cho VPS
Thanh toán theo tháng
110.000đ/tháng
$11.00USD
Monthly
Plesk Web Pro
Hệ điều hành hỗ trợ
Windows, Linux
Giới hạn
30 tên miền
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt, tối ưu cơ bản cho VPS
Thanh toán theo tháng
220.000đ/tháng
$16.50USD
Monthly
Plesk Web Host VPS
Hệ điều hành hỗ trợ
Windows, Linux
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt, tối ưu cơ bản cho VPS
Thanh toán theo tháng
330.000đ/tháng
$38.50USD
Monthly
Plesk Web Host Server
Hệ điều hành hỗ trợ
Windows, Linux
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt, tối ưu cơ bản cho VPS
Thanh toán theo tháng
770.000đ/tháng