$15.00USD
Monthly
cPanel cho VPS
Hệ điều hành hỗ trợ
CentOS, CloudLinux...
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản cho VPS
Thanh toán theo tháng
300.000đ/tháng
Thanh toán theo năm
3.500.000đ/năm
$45.00USD
Monthly
cPanel cho Server
Hệ điều hành hỗ trợ
CentOS, CloudLinux...
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản cho Server
Thanh toán theo tháng
900.000đ/tháng
Thanh toán theo năm
9.000.000đ/năm