$25.00USD
Monthly
Quản trị server Linux
Cập nhật
Các phiên bản ứng dụng mới nhất cho hệ thống
Cài đặt server
Ngăn chặn, hạn chế tấn công và lỗi bảo mật phổ biến
Cài đặt
Backup dữ liệu cho server
Cài đặt các ứng dụng bổ sung
Giúp tăng tốc độ, tăng mức tải của hệ thống
Tối ưu hóa hệ thống
Apache, MySQL, mod_security...
Theo dõi hoạt động của hệ thống
Kiểm tra định kỳ.