Reseller Hosting

RH-01
 • 10GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Phiên bản mới nhất
  WHM
 • Không giới hạn
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Add-on Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain

 • Private Nameserver
RH-02
 • 20GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Phiên bản mới nhất
  WHM
 • Không giới hạn
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Add-on Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain

 • Private Nameserver
RH-03
 • 30GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Phiên bản mới nhất
  WHM
 • Không giới hạn
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Add-on Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain

 • Private Nameserver
RH-04
 • 70GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Phiên bản mới nhất
  WHM
 • Không giới hạn
  SQL Databases
 • Không giới hạn
  Sub-Domain
 • Không giới hạn
  Add-on Domain
 • Không giới hạn
  Park Domain

 • Private Nameserver