A partire da
$20.00USD
Mensile
RH-01
Dung lượng
10GB
Băng thông
Không giới hạn
WHM
Phiên bản mới nhất
SQL Databases
Không giới hạn
Sub-Domain
Không giới hạn
Add-on Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
Private Nameserver

A partire da
$30.00USD
Mensile
RH-02
Dung lượng
20GB
Băng thông
Không giới hạn
WHM
Phiên bản mới nhất
SQL Databases
Không giới hạn
Sub-Domain
Không giới hạn
Add-on Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
Private Nameserver

A partire da
$50.00USD
Mensile
RH-03
Dung lượng
30GB
Băng thông
Không giới hạn
WHM
Phiên bản mới nhất
SQL Databases
Không giới hạn
Sub-Domain
Không giới hạn
Add-on Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
Private Nameserver

A partire da
$85.00USD
Mensile
RH-04
Dung lượng
70GB
Băng thông
Không giới hạn
WHM
Phiên bản mới nhất
SQL Databases
Không giới hạn
Sub-Domain
Không giới hạn
Add-on Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
Private Nameserver