Starting from
$65.00USD
Monthly
$40.00 Setup Fee
COLO 100
Không gian chuẩn
2U
Máy điện dự phòng

Điều hoà nhiệt độ

Cổng trong nước
100Mbps
Quốc tế
4Mbps
Nguồn điện
300W
Ra vào DataCenter
24x7
Băng thông
100Mbps
KVM over IP
Miễn phí
Hỗ trợ
24x7x365
Starting from
$800.00USD
Monthly
$40.00 Setup Fee
COLO 1000
Không gian chuẩn
2U
Máy điện dự phòng

Điều hoà nhiệt độ

Cổng trong nước
1Gbps
Quốc tế
32Mbps
Nguồn điện
300W
Ra vào DataCenter
24x7
Băng thông
1Gbps
KVM over IP
Miễn phí
Hỗ trợ
24x7x365
Starting from
$200.00USD
Monthly
$40.00 Setup Fee
COLO 300
Không gian chuẩn
2U
Máy điện dự phòng

Điều hoà nhiệt độ

Cổng trong nước
1Gbps
Quốc tế
8Mbps
Nguồn điện
300W
Ra vào DataCenter
24x7
Băng thông
300Mbps
KVM over IP
Miễn phí
Hỗ trợ
24x7x365
Starting from
$400.00USD
Monthly
$40.00 Setup Fee
COLO 500
Không gian chuẩn
2U
Máy điện dự phòng

Điều hoà nhiệt độ

Cổng trong nước
1Gbps
Quốc tế
16Mbps
Nguồn điện
300W
Ra vào DataCenter
24x7
Băng thông
500Mbps
KVM over IP
Miễn phí
Hỗ trợ
24x7x365