$10.00USD
Monthly
DirectAdmin theo tháng
Hệ điều hành hỗ trợ
CentOS, CloudLinux, Fedora, FreeBSD
Áp dụng
VPS hoặc Server
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản cho VPS
Thanh toán theo tháng
200.000đ/tháng
Thanh toán theo năm
2.000.000đ/năm
$125.00USD

DirectAdmin Lifetime
Hệ điều hành hỗ trợ
CentOS, CloudLinux, Fedora, FreeBSD
Áp dụng
VPS hoặc Server
Hỗ trợ
Miễn phí cài đặt, tối ưu cơ bản cho VPS
Thanh toán một lần duy nhất
2.500.000đ