License DirectAdmin

DirectAdmin theo tháng

  • Dành cho Server hoặc VPS

  • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

  • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

    DirectAdmin Lifetime

  • Dành cho Server hoặc VPS

  • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

  • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản