Starting from
$2.00USD
Monthly
VH-01
Dung lượng
1000MB
Băng thông
30GB
Add-on Domain
2
SQL Databases
5
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
20%
Memory tối đa được sử dụng
512MB
Starting from
$5.00USD
Monthly
VH-02
Dung lượng
2000MB
Băng thông
60GB
Add-on Domain
4
SQL Databases
10
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
20%
Memory tối đa được sử dụng
512MB
Starting from
$9.00USD
Monthly
VH-03
Dung lượng
4000MB
Băng thông
100GB
Add-on Domain
6
SQL Databases
15
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
20%
Memory tối đa được sử dụng
512MB
Starting from
$15.00USD
Monthly
VH-04
Dung lượng
5000MB
Băng thông
180GB
Add-on Domain
8
SQL Databases
20
Sub-Domain
Không giới hạn
Park Domain
Không giới hạn
CPU tối đa được sử dụng
20%
Memory tối đa được sử dụng
512MB