Large VPS

Large VPS với nền tảng ảo hóa KVM có tài nguyên được phân chia độc lập, sử dụng Enterprise SSD RAID-10 tốc độ đọc ghi nhanh, các gói Large VPS có thông số phù hợp cho khách hàng cần sử dụng tài nguyên lớn tương đương máy chủ vật lý nhưng chi phí thấp hơn so với thuê máy chủ

Large VPS 01
 • 04 vCPU
 • 8GB RAM
 • 200GB SSD RAID-10
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • No Auto Backup
Large VPS 02
 • 08 vCPU
 • 16GB RAM
 • 250GB SSD RAID-10
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • No Auto Backup
Large VPS 03
 • 12 vCPU
 • 24GB RAM
 • 300GB SSD RAID-10
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • No Auto Backup
Large VPS 04
 • 16 vCPU
 • 32GB RAM
 • 350GB SSD RAID-10
 • 01 IP Address
 • 100Mbps / 32Mbps Network
 • Unmetered Bandwidth
 • No Auto Backup