مقالات

 Chỉnh local time cho VPS

mv /etc/localtime /etc/localtime.oldln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh...

 How to Compress and Uncompress Files with SSH

Login to SSH: 1) To compress files: Examples: tar cvf abc.tar a1.ps a2.tex adir/* # compress...

 Hướng dẫn cài mod_qos cho server CentOS!

Các bạn login vào SSH, thực hiện các command sau: wget...

 Hướng dẫn sử dụng Remote Backup !

Hướng dẫn sử dụng Remote Backup với rsync:1. Gửi yêu cầu hỗ trợ tại clients.viethosting.vn để...

 Install Centmin on CentOS

Centmin is a bash script developed for use on CentOS 5 & 6.It is designed to provide a fully...

 install g++ on CentOS

g++ is often necessary for building various packages. But It’s quite hard to install it in...

 Install packages for install DirectAdmin

yum -y install make gcc perl-URI gcc-c++ flex pcre-devel unzip mlocate ntsysv dbus-libs quota...

 Repair all tables on server with SSH

Login to SSH. Try to run this command: mysqlcheck -A -h localhost -u root -r -p It asks mysql...

 scp resume after got disconnected or timeout

I often use the UNIX command line tool scp (secure copy) to copy a file to a remote server....

 Search file theo dung lượng

Use this: find / -size +10000 Dùng lệnh trên để tìm các file có dung lượng >= 10MB

 Setup & disable unused services on CentOS

Step 1: Now we will remove all software groups, to get Centos to a minimum Step 1.1: Run...

 Tắt các modules không cần thiết cho apache !

Đây là bản tham khảo các modules trong httpd.conf, các bạn có thể thêm bớt các modules tùy theo...

 [Virtuamin] install php-mcrypt + php-domxml

Để install php-mcrypt + php-domxml cho webmin các bạn dùng: yum -y install php-mcrypt...