Hướng dẫn sử dụng Remote Backup ! Print

  • 34

Hướng dẫn sử dụng Remote Backup với rsync:

1. Gửi yêu cầu hỗ trợ tại clients.viethosting.vn để được cấp tài khoản remote backup ( các khách hàng thuê dịch vụ VPS hoặc Server sau ngày 24/02/2012 không cần làm điều này ).

Tài khoản Remote Backup sẽ có dạng như sau:

IP: 112.78.x.y
User: userxxxx
Passs: random bao gồm chữ thường, chữ hoa, số, ký tự đặc biệt

2. Download putty hoặc SSH Secure Shell Client 3.2.9 về.

Putty:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

SSH Secure Shell Client 3.2.9:
https://cf.wm.edu/it/software/public/ssh/sshsecureshellclient-3.2.9.exe

3. Đăng nhập SSH vào tài khoản remote backup.

4. Tạo RSA key cho tài khoản này:

Gõ lệnh:

# ssh-keygen -t rsa -b 2048


Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home2/userxxxx/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home2/userxxxx/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home2/userxxxx/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home2/userxxxx/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
52:63:b1:f0:37:cc:24:7e:6f:47:ed:6c:33:99:3b:a1 userxxxx@node-bk.viethosting.vn

Các bạn chỉ việc enter cho đến khi nó hiện như ở trên. Copy RSA public key vào VPS của các bạn:

# scp .ssh/id_rsa.pub root@IP-CUA-VPS:/root/.ssh/authorized_keys

Ở đây: IP-CUA-VPS là ip tương ứng của VPS các bạn đang sử dụng.

Trường hợp nếu chưa tồn tại .ssh folder tại thư mục root thì các bạn vào VPS và sử dụng lệnh mkdir .ssh để tạo và thực hiện bước ở trên.

5. Kiểm tra kết nối:

Từ SSH của tài khoản remote backup, các bạn gõ lệnh sau:

#ssh root@IP-CUA-VPS

Nếu nó ko yêu cầu password và connect vào root của VPS các bạn nghĩa là các bạn đã setup thành công.

userxxxx@userxxxx.viethosting.vn [~]# ssh root@IP-CUA-VPS
Last login: Thu Feb 23 13:58:17 2012 from 192.168.1.161
root@server[~]#

Thực hiện backup, các bạn có thể tạo crontab để tự động backup cho VPS của mình. Để thực hiện các bạn đăng nhập SSH vào tài khoản remote backup, gõ lệnh:

# crontab -e

Sau đó nhập lệnh yêu cầu rsync những folder cần thiết. Ví dụ đối với VPS sử dụng cPanel thì backup sẽ nằm ở /backup/cpbackup, để tạo lệnh rsync vào lúc 8:30AM sẽ chạy backup thư mục trên các bạn chèn dòng này vào crontab:

30 8 * * * rsync -av --bwlimit=5000 --progress -e ssh --exclude '*spamass*' root@IP-CUA-VPS:/backup/cpbackup /home2/userxxxx/public_html/ > /home2/userxxx/server-xx-xxxx.results.txt 2>&1

Ngoài ra tùy theo control hoặc nhu cầu mà các bạn có thể thay đổi đi cho phù hợp.

Ví dụ chỉ backup thư mục mysql (nằm tại /var/lib/mysql):

30 8 * * * rsync -av --bwlimit=5000 --progress -e ssh --exclude 'ib*' root@IP-CUA-VPS:/var/lib/mysql /home2/userxxxx/public_html/ > /home2/userxxx/server-xx-xxxx.results.txt 2>&1

Ngoài ra các bạn có thể làm thủ công hoặc sử dụng FTP để upload backup lên cũng được. Trang quản trị cPanel của tài khoản remote backup sẽ là:

http://112.78.x.y:2082

Các bạn chỉ việc đăng nhập theo thông tin đã có.

IP: 112.78.x.y
User: userxxxx
Passs: random bao gồm chữ thường, chữ hoa, số, ký tự đặc biệt

Hi vọng bài viết này có ích cho các bạn !


Was this answer helpful?

« Back