License cPanel

cPanel Admin Cloud

 • Giới hạn 5 tài khoản

 • Dành cho Cloud Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Pro Cloud

 • Giới hạn 30 tài khoản

 • Dành cho Cloud Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Plus Cloud

 • Giới hạn 50 tài khoản

 • Dành cho Cloud Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Premier Cloud

 • Giới hạn 100 tài khoản

 • Dành cho Cloud Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Premier 150 Cloud

 • Giới hạn 150 tài khoản

 • Dành cho Cloud Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Premier 200 Cloud

 • Giới hạn 200 tài khoản

 • Dành cho Cloud Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Premier 250 Cloud

 • Giới hạn 250 tài khoản

 • Dành cho Cloud Server hoặc VPS

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Premier Metal

 • Giới hạn 100 tài khoản

 • Dành cho Dedicated Server

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Premier 150 Metal

 • Giới hạn 150 tài khoản

 • Dành cho Dedicated Server

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Premier 200 Metal

 • Giới hạn 200 tài khoản

 • Dành cho Dedicated Server

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

  cPanel Premier 250 Metal

 • Giới hạn 250 tài khoản

 • Dành cho Dedicated Server

 • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

 • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản