License DirectAdmin

DirectAdmin theo tháng

  • Dành cho khách bất kỳ

  • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

  • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản

    DirectAdmin theo tháng

  • Khách thuê VPS hoặc server tại Việt Hosting

  • Hệ điều hành CentOS, CloudLinux ...

  • Miễn phí cài đặt + tối ưu cơ bản