Quản trị Máy chủ

Quản trị server Linux

  • Cập nhật các phiên bản ứng dụng mới nhất cho hệ thống.

  • Cài đặt server giúp ngăn chặn, hạn chế tấn công và lỗi bảo mật phổ biến.

  • Cài đặt backup dữ liệu cho server.

  • Cài đặt các ứng dụng bổ sung giúp tăng tốc độ, tăng mức tải của hệ thống.

  • Tối ưu hóa hệ thống Apache, MySQL, mod_security ...

  • Theo dõi hoạt động của hệ thống, kiểm tra định kỳ.