Web Hosting

VH-01

 • 1GB SSD Enterprise (RAID 10)

 • Băng thông 40GB

 • cPanel Control

 • CPU tối đa 20%

 • Memory tối đa 1024M

 • Add-on Domain 02

 • SQL Databases 05

 • Hệ điều hành CloudLinux 7.x

 • Bảo mật với Imunify360

 • Hỗ trợ PHP 5.x đến 7.x

 • Backup hàng ngày & hàng tuần

 • Hỗ trợ 24x7x365

  VH-02

 • 2GB SSD Enterprise (RAID 10)

 • Băng thông 80GB

 • cPanel Control

 • CPU tối đa 20%

 • Memory tối đa 1024M

 • Add-on Domain 05

 • SQL Databases 10

 • Hệ điều hành CloudLinux 7.x

 • Bảo mật với Imunify360

 • Hỗ trợ PHP 5.x đến 7.x

 • Backup hàng ngày & hàng tuần

 • Hỗ trợ 24x7x365

  VH-03

 • 5GB SSD Enterprise (RAID 10)

 • Không giới hạn băng thông

 • cPanel Control

 • CPU tối đa 20%

 • Memory tối đa 1356M

 • Add-on Domain 10

 • SQL Databases 15

 • Hệ điều hành CloudLinux 7.x

 • Bảo mật với Imunify360

 • Hỗ trợ PHP 5.x đến 7.x

 • Backup hàng ngày & hàng tuần

 • Hỗ trợ 24x7x365

  VH-04

 • 10GB SSD Enterprise (RAID 10)

 • Không giới hạn băng thông

 • cPanel Control

 • CPU tối đa 25%

 • Memory tối đa 2048M

 • Add-on Domain 15

 • SQL Databases 20

 • Hệ điều hành CloudLinux 7.x

 • Bảo mật với Imunify360

 • Hỗ trợ PHP 5.x đến 7.x

 • Backup hàng ngày & hàng tuần

 • Hỗ trợ 24x7x365