Quản trị Máy chủ

Quản trị server Linux
 • Các phiên bản ứng dụng mới nhất cho hệ thống
  Cập nhật
 • Ngăn chặn, hạn chế tấn công và lỗi bảo mật phổ biến
  Cài đặt server
 • Backup dữ liệu cho server
  Cài đặt
 • Giúp tăng tốc độ, tăng mức tải của hệ thống
  Cài đặt các ứng dụng bổ sung
 • Apache, MySQL, mod_security...
  Tối ưu hóa hệ thống
 • Kiểm tra định kỳ.
  Theo dõi hoạt động của hệ thống