Colocation

COLO 100
 • 2U
  Không gian chuẩn

 • Máy điện dự phòng

 • Điều hoà nhiệt độ
 • 100Mbps
  Cổng trong nước
 • 4Mbps
  Quốc tế
 • 300W
  Nguồn điện
 • 24x7
  Ra vào DataCenter
 • 100Mbps
  Băng thông
 • Miễn phí
  KVM over IP
 • 24x7x365
  Hỗ trợ
S početkom od
$65.00USD
Mjesečno
$40.00 Naknada za postavljanje
Naruči
COLO 1000
 • 2U
  Không gian chuẩn

 • Máy điện dự phòng

 • Điều hoà nhiệt độ
 • 1Gbps
  Cổng trong nước
 • 32Mbps
  Quốc tế
 • 300W
  Nguồn điện
 • 24x7
  Ra vào DataCenter
 • 1Gbps
  Băng thông
 • Miễn phí
  KVM over IP
 • 24x7x365
  Hỗ trợ
S početkom od
$800.00USD
Mjesečno
$40.00 Naknada za postavljanje
Naruči
COLO 300
 • 2U
  Không gian chuẩn

 • Máy điện dự phòng

 • Điều hoà nhiệt độ
 • 1Gbps
  Cổng trong nước
 • 8Mbps
  Quốc tế
 • 300W
  Nguồn điện
 • 24x7
  Ra vào DataCenter
 • 300Mbps
  Băng thông
 • Miễn phí
  KVM over IP
 • 24x7x365
  Hỗ trợ
S početkom od
$200.00USD
Mjesečno
$40.00 Naknada za postavljanje
Naruči
COLO 500
 • 2U
  Không gian chuẩn

 • Máy điện dự phòng

 • Điều hoà nhiệt độ
 • 1Gbps
  Cổng trong nước
 • 16Mbps
  Quốc tế
 • 300W
  Nguồn điện
 • 24x7
  Ra vào DataCenter
 • 500Mbps
  Băng thông
 • Miễn phí
  KVM over IP
 • 24x7x365
  Hỗ trợ
S početkom od
$400.00USD
Mjesečno
$40.00 Naknada za postavljanje
Naruči